Díe ehemalige hamburger Hafenbarkasse vor dem Umbau.